Henry Theriault: Reparations are not only justified but essential

Henry Theriault is a professor and Chair of the Philosophy Department at Worcester State University in the United States. Over 1999-2007, he coordinated the University’s Center for the Study of Human Rights. His research focuses on reparations, victim-perpetrator relations, genocide denial, genocide prevention, and mass violence against women and girls.

Since 2007, he has chaired the Armenian Genocide Reparations Study Group and is the lead author of its March 2015 final report, Resolution with Justice. This week Henry Theriault is visiting Armenia to take part in the Against the Crime of Genocide Global Forum due to be held in Yerevan on April 22-23.

In his exclusive interview to Mediamax, he talked about the recent report on the Armenian Genocide reparations.

Continue reading →

Henry Theriault: Armenia is suffering from legacy of Genocide; Armenia’s long-term security and viability depend on reparations

Nvard Chalikyan from Panorama.am has spoken with Professor Henry C. Theriault – Chair of the Philosophy Department at Worcester State University and Chair of the Armenian Genocide Reparations Study Group (AGRSG) about the recently published report of the Group titled Resolution with Justice: Reparations for the Armenian Genocide (Armenian and English versions of the full report are available here).

Continue reading →

Հրապարակվեց Հայոց ցեղասպանության հատուցումների ուսումնասիրման խմբի վերջնական զեկույցի հայերենը տարբերակը

Cover-HY-cropped

ԱՐԴԱՐԱՑԻ ԼՈՒԾՈՒՄ — ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ

Երևան, 2015թ. ապրիլի 13 – Այսօր հրապարակվել է Հայոց ցեղասպանության հատուցումների ուսումնասիրման խմբի (ՀՑՀՈւԽ) վերջնական եւ ամբողջական զեկույցի հայերեն տարբերակը՝ «Արդարացի լուծում – Հայոց ցեղասպանության հատուցումները»։ Զեկույցում ներկայացված է 1915-1923թթ. Հայոց ցեղասպանության հատուցումների հարցի իրավական, պատմական, քաղաքական և բարոյական կողմերին առնչվող աննախադեպ համապարփակ վերլուծությունը: Զեկույցում ներառված են նաև հատուցումների լիակատար փաթեթի բաղադրիչների վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկություններ:
Continue reading →

Armenian Genocide Reparations Study Group Publishes Final Report

YEREVAN (A.W./Asbarez) – The Armenian Genocide Reparations Study Group on Monday issued its final report, entitled “Resolution with Justice—Reparations for the Armenian Genocide,” offering an unprecedented comprehensive analysis of the legal, historical, political, and ethical dimensions of the question of reparations for the Armenian Genocide.

In September 2014, the group completed the report, and released the introduction. With the announcement on Monday, the AGRSG is making the entire report available for download, free of charge.

Continue reading →

Resolution with Justice: Theriault Discusses Armenian Genocide Reparations Report

While recognition of the Armenian Genocide by the government of Turkey has been a priority for Armenian communities around the world, the notion of legal consequences that can emerge after recognition has generally been unaddressed or ignored.

By Rupen Janbazian
Special for the Armenian Weekly
December 2, 2014

Continue reading →

RESOLUTION WITH JUSTICE – Reparations for the Armenian Genocide

The Armenian Genocide Reparations Study Group publishes its final report

broshure-cover-ENYEREVAN, Armenia, September 19, 2014 — The Armenian Genocide Reparations Study Group (AGRSG) has just completed its final report, “Resolution with Justice – Reparations for the Armenian Genocide.” The report offers an unprecedented comprehensive analysis of the legal, historical, political, and ethical dimensions of the question of reparations for the Armenian Genocide of 1915-1923, including specific recommendations for the components of a complete reparations package.

Continue reading →

A Detailed Account of the Armenian Genocide Reparations Conference

WESTWOOD, Calif–On Saturday, October 23, the International Human Rights Law Association (IHRLA) at the University of California, Los Angeles hosted a conference entitled, “Genocide and Then What? The Law, Ethics, and Politics of Making Amends” at Dodd Hall.

The event featured speakers from across the world to discuss a soon to be released report about the foundations for pursuing justice for the Armenian Genocide. The report was authored by Dr. Alfred de Zayas (Geneva School of Diplomacy and International Relations), Dr. Jermaine McCalpin (University of the West Indies), former Ambassador Ara Papian (treaty law specialist), and Dr. Henry Theriault (Worcester State University). below is a detailed account of the conference.

Continue reading →